Hasmar.cz

Technik požární ochrany

Požární ochrana (požární bezpečnost)

V oboru pracujeme od roku 1991!

S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídáme za kvalitu provedení činnosti a prohlašujeme, že splňujeme podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a práce provedeme dle průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Služby požární ochrany

 • revizní technik požární ochrany
  • provedeme revize a opravy PBZ
 • technik požární ochrany
  • kontrolujeme dodržování předpisů požární ochrany na pracovišti
  • provádíme odbornou přípravu a školení preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
  • příprava, řešení a dlouhodobé sledování okolností a podmínek pro hašení požáru či záchranné práce
  • vedení a aktualizace dokumentace PO
  • správa požární techniky, požárně-bezpečnostních zařízení a jiných prostředků požární ochrany
 • služby BOZP - technik BOZP a OZO BOZP
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb
 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace požární ochrany
 • další služby požární ochrany

Sortiment požární ochrany

 • prodej dokumentace požární ochrany a značení
  • požární knihy
  • požární poplachové směrnice (tabulky)
  • označení umístění hasících přístrojů
  • označení únikové cesty a nouzového východu

Kontroly provozu­schopnosti PBZ

Revize hasících přístrojů

 • revize hasících přístrojů
 • kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů
 • periodická zkouška hasicích přístrojů
 • plnění hasících přístrojů
 • opravy hasících přístrojů

Kontrola požárně bezpečnostních zařízeních (PBZ)

 • kontrola provozuschopnosti požárních vodovodů - hydrantů.
  • požární vodovody
   nadzemní a podzemní hydranty
  • požární suchovody
 • požární úcpávky
 • požární uzávěry (protipožární dveře)
 • požární hlásiče a EPS

Hlavní povinnosti právnických osob

ve vztahu k protipožární ochraně vyplývající z § 5 a § 6 zákona 133/1985 (stručné shrnutí hlavních povinností)

 • zabezpečit v dostatečném množství potřebnou protipožární techniku (např. hasicí přístroje, hydranty) a řádně označit umístění této techniky
 • udržovat volné příjezdové cesty a nástupní prostory pro hasební techniku
 • udržovat v použitelném stavu nouzové východy
 • udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům a uzávěrům
 • vytvořit požární poplachové směrnice a s těmito prokazatelně všechny seznámit
 • provádět pravidelné kontroly (provádí technik požární ochrany nebo preventista)

Technik požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.